Användbara appar

Mikael Svensson
Mar 6, 2019 · 2 min read

Här kommer länkar till apparna jag från min presentation hos Seniornet Nacka om Användbara appar (den 5 mars 2019).

För födelsedagsfesten

Doodle för att välja datum som passar så många som möjligt i en grupp.

Skype och Whatsapp för att ha gruppvideosamtal.

Google Tasks för att göra att göra-listor åt sig själv. För Android och iOS.

Trello för att hantera att göra-listor när en hel grupp ska planera något.

Elgiganten har bra information om hur du kan styra belysningen hemma om du har lampor från Philips Hue eller Lifx. Behöver du inte färgsätta ditt rum i regnbågens alla färger så klarar du dig säkert lika bra med de något billigare fjärrstyrda lamporna från IKEA.

Pinterest för att få tips om inspirerande blogginlägg kring inredning, mode och mycket annat.

Google Maps för att få vägbeskrivningar. För Android och iOS.

Sverigetaxi för att beställa taxi.

SL för att hitta bästa sättet från plats A till B i Stockholm via kollektivtrafiken. För Android och iOS.

Voi och Lime för att hitta och hyra en el-scooter för kortare resor i bl.a. Stockholm.

Vivino för att hitta bra viner.

Google Photos för att skapa album som alla med ett Google-konto kan lägga till bilder i.

Ticketmaster för att hitta evenemang och köpa biljetter. Du visar sedan upp biljetten i appen istället för att ha en utskriven biljett.

Swish för att skicka pengar till andra som har Swish.

För semestern

Tripadvisor för att hitta boende, sevärdheter och restauranger över hela världen. För Android och iOS.

Yelp för att hitta bra restauranger i närheten. För Android och iOS.

TheFork för att boka bord, och ibland även får rabatt, på restauranger i närheten.

Microsoft Translator och Google Translate för att översätta fraser, skyltar, menyer mm.

Kry och Doktor för att besöka vårdcentral på distans.

Google Lens för att få information om platsen du besöker, blomman du tittar på mm.

Spotify, Netflix och Viaplay för underhållning.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store