׳המחנה החרדי׳ ואני לא מאמינים באותו א-ל

אני מקווה שהשורות שאני אכתוב למטה אינם נכונות ונחוצות. אני מקווה שהכותרת בעיתון החרדי ״המחנה החרדי״ הם ציטוט לא מדויק של הרבי מבלז או מבטאים כאב עמוק ולא מובן. אני מתפלל ומקווה ש״המחנה החרדי״ לא באמת מתכוונים ״לירידה המונית מארץ הקודש.״ כי אם הדברים הם נכונות, אזי אני ו״המחנה החרדי״ איננו מאמינים באותו אלוהי-ם.

הא-ל שאני מאמין בו הוא ארך אפיים ושופט באיטיות ולכן אני מגיב בנימה מדודה. בדחילו ורחימו.

הא-ל שאני מאמין בו אמר לבני ישראל לצעוד לארץ ישראל, הארץ שנשבע לתת לאבותינו. הא-ל שאני מאמין בו כעס על המרגלים שהוציאו דיבת הארץ רעה על ארץ ישראל וחשבו שאי אפשר לכובשו ולחיות בו. על פניו נראה, ש״המחנה החרדי״ עוד זוכר ״את הדגה אשר אכלנו במצרים חינם, את הקישואים ואת האבטיחים.״

הא-ל שאני מאמין בו ציווה את משה רבינו לומר ל״שני המטות וחצי המטה״ שלא ייתכן ״שאחיכם ייצאו למלחמה ואתם תשבו פה,״ בעבר הירדן. ״המחנה החרדי״, כנראה, חושב שלא רק שצריך לשבת בבית אלא שכדאי לברוח מהמלחמה לעבר הירדן, או לאמריקה.

הא-ל שאני מאמין בו בחר ביהושע, הלוחם, להנהיג את עם ישראל אחרי מות משה רבנו, כדי לכבוש את ארץ ישראל. למען האמת, אינני מבין מה ״המחנה החרדי״ חושב על יהושע, או דוד המלך. הא-ל שאני מאמין בו לא חשב לרגע לצוות על עבדיו הנביאים לעזוב את ארץ ישראל למרות שלטון של מאות שנים של מלכי בלע ועובדי עבודה זרה מקרב מלכי יהודה וישראל. ייתכן ש״המחנה החרדי״ חושב שחוק הגיוס הוא יותר חמור מעבודה זרה, או, לחילופין, אינו מאמין באותו א-ל, בו אני מאמין.

הא-ל שאני מאמין בו ציווה עלינו ״ששת ימים תעבוד״ ולנוח יום אחד בשבת. רבי ישמעאל בגמרא אף המליץ שרצוי לעבוד בכדי לחזק הן את לימוד התורה והן את יראת השמיים שהרי הרבה למדו תורה כל הזמן ולא הצליחו כדברי הגמרא. הזמנים לא משתנים. אני מאמין בתובנות ה״אלוקיות״ של רבי ישמעאל לחיזוק התורה. ״המחנה החרדי״ אינו מאמין בהם.

רש״י היה יינן בצרפת. האברבנאל היה כלכלן ויועץ מלך פורטוגל. שניהם היו מקריבים מעצמם לזכות לחיות בארץ ישראל תחת כל שלטון, על אחת כמה וכמה תחת שלטון יהודי שבמשך שנים הגדיל את לומדי התורה בארץ ישראל לממדים דמיוניים. הרמב״ם והרמב״ן, שניהם רופאים, הקריבו מעצמם לעלות לארץ ישראל. הרמב״ם כתב שכל יום שהוא חי בגלות הוא עובר על שלש מצוות, הרמב״ן כתב שיהודי בגלות אינו מקיים מצוות אלא מתאמן. אני מאמין בא-ל של הרמב״ם והרמב״ן. אינני בטוח במה ״המחנה החרדי״ מאמין.

אני מתפלל שלש פעמים ביום ״ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים.״ סבא רבה של אשתי לא שב מאושוויץ. אנחנו זכינו לשוב לארץ ישראל אחרי 2000 שנות גלות. ״המחנה החרדי״ שכח את פרס ומדי, גירוש ספרד, מסעות הצלב, גרמניה, פולין וכו. אולם ״המחנה החרדי״ ואנוכי כנראה לא מתפללים לאותו א-ל.

איומים לעזוב את ארץ ישראל אחרי שסוף סןף חזרנו אליו אינו דומה להפגנה נגד גיוס או חוק. בפעם האחרון שעשרה מנהיגים יהודים המליצו על זה, הא-ל שאני מאמין בנו העניש אותנו והסתובבנו ארבעים שנה במדבר. אז אני קורא לכל אחי במחנה החרדי. אנשים אחים אנחנו ו״טובה הארץ מאד מאד.״ כך אמר ה׳ אלוקי.

[Originally published on 2nd March 2014 by MIchael Eisenberg]