คำแสดงทิศทางในภาษาญี่ปุ่น

คำแสดงทิศทางที่เพิ่งอ่านไป บันทึกอีกทีเพื่อทวนกันลืม วิธีใช้คำแสดงทิศทางพวกนี้ให้ใช้ นำหน้าเพื่อแสดงทิศทาง

 • 上(うえ)บน
 • 下(した)ล่าง
 • 左(ひだり)ซ้าย
 • 右(みぎ)ขวา
 • 前(まえ)หน้า
 • うしろ หลัง
 • 中(なか)ด้านใน
 • 外(そと)ด้านนอก
 • となり ข้าง ๆ
 • 近く(ちかく)ใกล้ ๆ
 • 間(あいだ)ระหว่าง

ลองอะไรง่าย ๆ ดู
かばんの中に ในกระเป๋า
หรือ
棚の上に บนชั้น

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.