Jak hlasové vyhledávání ovlivňuje SEO?

Nejrozšířenější tázací zájmena (zdroj: crazyegg.com/blog/optimize-voice-search-siri)

Hlasové vyhledávání v mobilních zařízeních a různí digitální asistenti, jako Siri nebo Cortana, ovlivňují vyhledávací dotazy uživatelů. Lidé formulují fráze zadávané do vyhledávačů hlasem jinak, než když sedí u klávesnice. Článek How To Optimize For Voice Search And Siri z blogu The Daily Egg přináší zajímavé tipy pro optimalizaci obsahu právě pro hlasové vyhledávání. Je sice anglický, ale většina informací platí i pro české weby.

Like what you read? Give Milan Douša a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.