Վերնագրի տեսակներ

Լուրային վերնագիր-Կայացել է ամենահայտնի կտավներից մեկի ցուցադրումը

Բառախաղ-Կտավների աշխարհը տիեզերք է անեզր

Ուղիղ խոսք-Հովհաննես Թումանյան. <<Գործն է անմահ լավ իմացեք….>>

Թվով վերնագիր-Այսօր լրանում է 20-երորդ տարին ,ինչ ստեղծվել է այս կտավը

Բլոգային վերնագիր-Ինչպես ստեղծել գեղեցիկ կտավներ

Ստահոդ վերնագիր-Սենսացիա…..Ամենաշատ վաճառված կտավը

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.