‘Η ‘ΕΛΛΑΣ ΤΟ ΚΑΤΟΠΤΡΟΝ ΤΟ ΣΕΑΥΤΟΥ
(Rodrigo Peñaloza, 2014)

Euge Graecia pulcherrima! Nunquam per terras tuas descalceatus ambulavi necque tui calculi mihi offenderunt pedes, nunquam in tuo mari reverenter lavatus sum, nunquam mei capilli tuis ventis turbati sunt, cor meum tamem proprie tuum est, Graecia! Quam laudanda haereditas tua! εὖγε Ἑλλάς!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.