X

Y

Jsi jasným důvodem mé trpělivosti

Tolik obdivuji tvoje ctnosti.

Jsi jasným sluncem mého bytí.

Máme možnost společného vřelého sbytí…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.