“ 9 ກຳລັງໃຈ ອ່ານແນວໃດກໍບໍ່ເບື່ອ”

  1. ຢ່າຢ້ານ ການເລີ່ມຕົ້ນໃຫມ່ ແລະ ຢ່າແຄຣສາຍຕາຄົນອື່ນ ຕາບໃດທີ່ເຮົາຍັງມີລົມຫາຍໃຈ

2. ຄົນອື່ນບໍ່ໃຫ້ໂອກາດເຮົາ ຍັງບໍ່ຫນ້າເສົ້າເທົ່າກັບ ເຮົາໃຫ້ໂອກາດຕົວເອງ


3. ແວ່ນບໍ່ເຄີຍດູຖູກໃຜ ມີແຕ່ຄົນບໍ່ຫມັ້ນໃຈທີ່ດູຖູກຕົວເອງ


4. ຄົນສະຫລາດ ບໍ່ແມ່ນຜູ້ທີ່ຊະນະໃນການໂຕ້ຖຽງ ແຕ່ຄົນສະຫລາດຄືຜູ້ທີ່ອອກຫ່າງຈາກການໂຕ້໗ຽງ ຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ


5. ຄົນທີ່ໃຊ້ຊີວິດຄຸ້ມຄ່າ ຄືຄົນທີ່ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຢາກເຮັດ, ບໍ່ແມ່ນເພາະໄດ້ເຮັດ ໃນສິ່ງທີ່ຄົນອື່ນຢາກໃຫ້ເຮັດ


6. ຢ່າເປັນຄົນເກັ່ງທີ່ແລ້ງນຳ້ໃຈ ແຕ່ຈົ່ງເປັນຄົນທຳມະດາທົ່ວໄປທີ່ມີນຳ້ໃຈ ແລະ ບໍ່ເຫັນແກ່ຕົວ


7. ເບິ່ງບັນຫາໃຫ້ຄືກັບເມັດຊາຍ ເຖິງຈະຫລາຍຊຳໃດ ແຕ່ເມັດຊາຍກໍນ້ອຍນິດດຽວ


8. ບໍ່ມີໃຜດີເລີດ ໄປຫມົດທຸກຢ່າງດອກເພາະຂະຫນາດ ສໍ ຍັງຕ້ອງມີຢາງລຶບ


9. ໃຜຈະດູຖູກເຮົາກໍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າດູຖູກໄປ ແຕ່ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າ ເຮົາຈະບໍ່ດູຖູກຕົນເອງ

Like what you read? Give Mimee Sishomshuen a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.