ສະຫຼຸບບົດຮຽນ Program Microsoft Word ສອນໂດຍອາຈານສົມປະສົງ

Microsoft Word ແມ່ນໂປຣແກຣມໜຶ່ງທີ່ເຮົາຈະໃຊ້ໄວ້ເພື່ອພິມເອກະສານສຳຄັນຕ່າງໆເຊັ່ນ : ພິມຈົດໝາຍ , ພິມບົດສະຫຼຸບ , ພິມບົດລາຍງານ , ພິມນາມບັດ , ບັດເຊີນ ແລະອື່ນໆ

ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ , ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະພິມເອກະສານຕ່າງໆເຮົາກໍຄວນທີ່ຈະມີການຈັດວາງໜ້າເຈ້ຍວ່າເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ເປັນແບບຫຼືຂະໜາດໃດ ຫຼື ຈະໃຫ້ເອກະສານທີ່ພິມອອກມານັ້ນເປັນລວງຕັ້ງຫຼືລວງນອນ . ໂດຍມາດຕະຖານແລ້ວສ່ວນຫຼາຍຄົນຈະມັກພິມເປັນຂະໜາດໜ້າເຈ້ຍ A4 (21 cm×29.7cm). ການຈັດໜ້າເຈ້ຍເຮົາຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າໄປທີ່ Page Layout ເຊິ່ງໃນນັ້ນຈະປະກອບມີ Margins , Orientation , Size ແລະ Columns . ເຊິ່ງແຕ່ລະອັນຈະມີຄວາມໝາຍດັ່ງລຸ່ມນີ້ : 
-Margins ໃຊ້ໄວ້ປັບຄວາມໜາ ຫຼື ຂອບຂອງໜ້າເຈ້ຍ.
-Orientation ໃຊ້ໄວ້ເຮັດໃຫ້ເຈ້ຍຂອງເຮົາເປັນລວງຕັ້ງຫຼືລວງນອນກໍໄດ້ເວລາພິມອອກມາ
-Size ໃຊ້ໄວ້ກຳນົດຂະໜາດຂອງເຈ້ຍທີ່ພິມ
-Columns ໃຊ້ໄວ້ແບ່ງໜ້າເຈ້ຍອອກເປັນຫຼາຍໆໜ້າຄ້າຍຄືກັບໃນເຈ້ຍໜັງສືພິມ .

ຫຼັງຈາກທີ່ເຮົາສຳເລັດການຈັດໜ້າເຈ້ຍແລ້ວເຮົາກໍຕ້ອງໄດ້ກຳນົດຕົວໜັງສືທີ່ຈະພິມ ຫຼື ຂະໜາດຂອງໜັງສືນັ້ນວ່າເຮົາຈະພິມເທົ່າໃດ ແລະ ພາສາຂອງເອກະສານທີ່ຈະພິມ ເຊິ່ງເຮົາຈະເຂົ້າໄປທີ່ເມນູ Home . ສຳລັບເອກະສານສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ ເຮົາຈະໄດ້ໃຊ້ຂະໜາດຕົວໜັງສືປະມານ 16 ແລະ ສຳລັບການພິມພາສາລາວເຮົາສາມາດໃຊ້ Front ດັ່ງລຸ່ມນີ້ : 
-Phetsarath OT
-Saysettha OT
-Dok champa
ນອກຈາກເຮົາໄດ້ຂະໜາດຂອງຕົວໜັງສືແລະຮູບແບບຕົວໜັງສືແລ້ວ . ນອກຈາກນັ້ນເຮົາຍັງສາມາດປັບແຕ່ງຕົວໜັງສືໃຫ້ ໜາ , ອຽງ , ມີຂີດກ້ອງ , ພິມຕິດມູມຊ້າຍ , ຂວາ , ແລະ ກາງ , justifyໄດ້ເຊິ່ງເຮົາຈະໄດ້ໃຊ້ຄຳສັ່ງດັ່ງນີ້ : 
-Bold(B) ແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ຕົວໜັງສືໜາ (Ctrl+B)
-Italic(I)ແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ໜັງສືອຽງ (Ctrl+I)
-Underline(U) ແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ຕົວໜັງສືມີຂີດກ້ອງ (Ctrl+U)
-ຊ້າຍ ( Ctrl+L)
-ຂວາ (Ctrl+R)
-ກາງ (Ctrl+E)
-Justify ( Ctrl+J)

ຫຼັງຈາກນັ້ນເຮົາສາມາດສ້າງຕາຕະລາງ , ເພິ່ມຮູບຈາກFile folderຫຼື ອິນເຕີເນັດກໍໄດ້ເຮົາສາມາດເຂົ້າໄປທີ່ Insert ແລະ ເຂົ້າ Table ເພື່ອສ້າງຕາຕະລາງ ແລະຖ້າຍາກໃສ່ຮູບເຮົາສາມາດເຂົ້າໄປທີ່Insert ແລ້ວເຂົ້າໄປທີ່ Picture ເພື່ອເລືອກຮູບຈາກ File Folder ຖ້າຍາກໄດ້ຮູບຈາກເນັດເຮົາສາມາດເຂົ້າໄປທີ່ Insert ແລະ ເຂົ້າໄປທີ່ Clip Art ແລ້ວມັນຈະມີບ່ອນຄົ້ນຫາເພື່ອຊອກເອົາຮູບທີ່ເຮົາຕ້ອງການມາໃສ່ . ຖ້າເຮົາເອົາຮູບໃສ່ແລ້ວແຕ່ມັນບໍ່ສາມາດຍ້າຍແບບອິດສະຫຼະໄດ້ເຮົາສາມາດເຂົ້າໄປທີ່ Page Layout ແລະ ເຮົາຈະເຫັນ Wrap Text ຄິກເຂົ້າໄປແລະເລືອກເອົາ In Front Of Text .

ນີ້ເປັນພຽງແຕ່ສ່ວນໜຶ່ງຂອງ Program Microsoft Word ຖ້າທຸກຄົນຍາກຮູ້ຫຼາຍກ່ອນນີ້ໃນໂປຣແກຣມນີ້ເຊີນຊວນທຸກຄົນເຂົ້າມາໃຊ້ເພື່ອພິມເອກະສານຂອງເຈົ້າ .

ຂໍຂອບໃຈ

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Mimi Oulayvanh’s story.