„Žodžio „draugas, tikrojo rusiško „tovarišč“, kilmę aiškino visiškai kitaip. Šis žodis nieko bendra su draugyste ar pagarbiu kreipiniu į kitą asmenį neturi, mat kilęs dar iš razbaininko Stepo Razino laikų, kai plėšikai užpuldavo upe plaukiančius ar burliokų traukiamus pirklių laivus. Laivus plėšiantiems nuo kranto šaukdavo – „Tovar išči!“ (ieškok prekių!), tad kokiu būdu plėšikų žargonas virto ypač plačiai paplitusiu visiškai kitokios prasmės žodžiu – tikra mįslė, o galbūt toks populiarus pačių rusų aiškinimas buvo klaidingas ir humoristinis.“

Ištrauka iš Vincas Kriščiūnas „Dabar tu armijoje. Sovietų Sąjungoje tarnavusių lietuvių patirtys.“.

Mindaugas Tautkus

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store