„Žodžio „draugas, tikrojo rusiško „tovarišč“, kilmę aiškino visiškai kitaip. Šis žodis nieko bendra su draugyste ar pagarbiu kreipiniu į kitą asmenį neturi, mat kilęs dar iš razbaininko Stepo Razino laikų, kai plėšikai užpuldavo upe plaukiančius ar burliokų traukiamus pirklių laivus. Laivus plėšiantiems nuo kranto šaukdavo – „Tovar išči!“ (ieškok prekių!), tad kokiu būdu plėšikų žargonas virto ypač plačiai paplitusiu visiškai kitokios prasmės žodžiu – tikra mįslė, o galbūt toks populiarus pačių rusų aiškinimas buvo klaidingas ir humoristinis.“

Ištrauka iš Vincas Kriščiūnas „Dabar tu armijoje. Sovietų Sąjungoje tarnavusių lietuvių patirtys.“.

Image for post
Image for post

Mindaugas Tautkus

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store