Mindaugas Tautkus
Sep 21, 2018 · 1 min read

„Žodžio „draugas, tikrojo rusiško „tovarišč“, kilmę aiškino visiškai kitaip. Šis žodis nieko bendra su draugyste ar pagarbiu kreipiniu į kitą asmenį neturi, mat kilęs dar iš razbaininko Stepo Razino laikų, kai plėšikai užpuldavo upe plaukiančius ar burliokų traukiamus pirklių laivus. Laivus plėšiantiems nuo kranto šaukdavo – „Tovar išči!“ (ieškok prekių!), tad kokiu būdu plėšikų žargonas virto ypač plačiai paplitusiu visiškai kitokios prasmės žodžiu – tikra mįslė, o galbūt toks populiarus pačių rusų aiškinimas buvo klaidingas ir humoristinis.“

Ištrauka iš Vincas Kriščiūnas „Dabar tu armijoje. Sovietų Sąjungoje tarnavusių lietuvių patirtys.“.

Mindaugas Tautkus

Written by

Sekite ir Instagram: https://www.instagram.com/mindaugast/

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade