Keliaujam į Lvivą! Skrydis.

Mindaugas Tautkus
Mar 19, 2017 · 1 min read
Keliaujant tą kart, mums skrydis dėl pūgos vėlavo

Tiesioginis skrydis iš Vilniaus į Lvivą trunka tik 1 valandą 20 min. Ukrainos avialinijos turi tiesioginį skrydį savaitgaliui: išskrendate penktadienį vakare (21:55), o grįžtate sekmadienio naktį (0:10).

Nuo 2017 m. balandžio mėn. grąžinami tiesioginiai skrydžiai, nes nuo sausio pradžios buvo šiuos skrydžius bendrovė sustabdžiusi. Skrydžio kaina žmogui pirmyn-atgal svyruoja nuo 45,00Eur. Vizos nereikia, bet reikia turėti pasą, asmens tapatybės kortelės neužtenka.

Skrydžių galite ieškoti

http://www.flyuia.com/lt/main.html

Jei ieškosite skrydžio atgal, rinkitės jau pirmadienio datą, nes skrydis po 00:00 valandos :)

Daugiau apie Lvivą:

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade