MinhAn Window

Window MinhAn

Về chúng tôi :

Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xây dựng Minh An HOTLINE: 0943.621.486–0917.728.386

ĐIỆN THOẠI: 0243.2010.330

EMAIL: Minhanwindow@gmail.com

TRỤ SỞ:Số6 ngõ134 Lê Trọng Tấn,Khương Mai,Thanh Xuân,HN

VPGD1: Số 26 ngõ 75 đường Dịch Vụ 3,Văn Phú,Hà Đông, HN

VPGD2: Đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

VPGD3: Khu CN Đại Đồng Hoàn Sơn, TP. Bắc Ninh

Công ty chuyên thi công về cửa nhôm kính cường lực, cửa tự động, cửa kính cường lực và hơn nữa. liên hệ

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade