5-bước để làm chủ được cuốn sách.

Photo by Alexis Brown on Unsplash

Một người cố vấn từng nói với tôi rằng, đọc một cuốn sách tuyệt vời mười lần sẽ tốt hơn so với việc đọc mười cuốn sách một lần. Lý do được đưa ra là nếu bạn chỉ đọc một cuốn sách một lần, bạn không thể nắm bắt được…

M

product manager at homielab.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store