128 Followers
·
Follow

51 Công ty công nghệ hàng đầu xác định vai trò của người Quản Lý Sản Phẩm (Product Manager) như thế nào?

Image for post
Image for post

Lưu ý: Đây không phải là lời khuyên hay hướng dẫn, đây là bài mình lược dịch kết quả phân tích từ Product Habits, sau quá trình nghiên cứu mô tả công việc vị trí Quản Lý Sản Phẩm (PM) trong các bản tuyển dụng của 51 công ty công nghệ hàng đầu tại Silicon Valley, xem thực tế hiện tại các công ty đang xác định vai trò của PM như thế nào.

1. 65% yêu cầu PM thành thạo các tài liệu phát triển sản phẩm

Điều này là rất rõ ràng, hợp lý và dễ hiểu, tài liệu luôn là phần quan trọng để phát triển sản phẩm.

2. 73% cần PM sắp xếp ưu tiên thứ tự phát triển các tính năng.

Thu thập thông tin từ khách hàng, stakeholders và quyết định sẽ xây dựng cái gì? khi nào?

3. 45% mong muốn PM nói chuyện trực tiếp với khách hàng.

Điều này là rất bất ngờ, vì nghiên cứu khách hàng được cho là cực kỳ quan trọng để hiểu được khách hàng và thị trường, từ đó phát triển sản phẩm. Nhưng lại chưa đến 1 nửa các công ty tìm kiếm PM có thể tiếp cận và nói chuyện với khách hàng.

4. 49% mong muốn PM có kỹ năng Thấu cảm (Empathy).

Đây là một trong những kỹ năng quan trọng nhất PM cần có. Từ này mình thấy rất khó dịch vì nó mang nhiều ý nghĩa hơn là “đồng cảm”, tạm để là thấu cảm, đại loại là cực kỳ thấu hiểu người dùng và stakeholders.

5. 30% PM có chỉ số cụ thể đo hiệu quả của công việc hay sự thành công của sản phẩm.

Thay vào đó, trách nhiệm của họ thường được liên kết tới mục tiêu lớn hơn của công ty. Định hướng sản phẩm theo chiến lược của công ty.

6. 59% mong muốn PM am hiểu các phân tích, dữ liệu và định hướng sản phẩm.

Thuật ngữ data-driven, nói theo nhiều người là “ra quyết định dựa trên những con số". Thực tế thì người ra quyết định lại là các lãnh đạo.

7. 95% mong muốn PM làm việc trực tiếp với kỹ sư engineers

Dĩ nhiên là PM cần làm việc bên cạnh cách kỹ sư, tổ chức và phối hợp nhân sự trong nhóm rồi.

8. 71% muốn PM có thể viết và trình bày ý kiến rõ ràng, lưu loát.

PM là người kết nối, trao đổi giữa các bộ phận, có sự ảnh hưởng tới các thành viên nhân sự và kể cả khách hàng. Vì vậy họ cần phải có khả năng giao tiếp, trình bày tốt.

9. Giữ người dùng quay trở lại không xuất hiện trong các yêu cầu công việc của PM

Người dùng quay lại (Retention) là chỉ số cực kỳ quan trọng để xác định mức độ hiệu quả và phù hợp của sản phẩm với thị trường. Tuy nhiên các công ty đều không ghi trong phần mô tả công việc của PM.

Lược dịch từ Product Habits

Đọc thêm Kinh nghiệm làm sản phẩm mobile của tôi p1

Written by

single, unemployed engineer, living in Hanoi, editor at HomieLab.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store