[Vui vẻ] Kinh nghiệm làm sản phẩm (của tui)

HackerMeo
HackerMeo
May 7, 2019 · 1 min read

  • Có một cách tốt để học chữ Nhẫn, đó là trở thành … Product Community Manager, đây cũng là con đường dẫn bạn tìm đến Thiền tĩnh tâm 🧘🏻‍♂️.
  • Product của bạn trở nên phổ biến là khi nhìn vào bảng Analytics , bạn phát hiện ra lượng user sử dụng BPhone và VSmart khá nhiều.
  • Sản phẩm không có lỗi không phải vì không có bug 🐞, mà là vì… số lượng cài đặt chưa đủ nhiều.
  • Bị nhiều phản hồi phàn nàn, chê bai, là còn cơ may mà sửa đổi để kéo người đó quay lại. Phần lớn người dùng unhappy chỉ lẳng lặng … delete và không bao giờ cài lại.
  • Những người dùng gặp lỗi, và được giải quyết nhanh chóng, thậm chí còn có xu hướng … chia sẻ với người khác nhiều hơn những người không gặp vấn đề gì từ đầu.

UPDATE: Quên mất một điều quan trọng, dù bạn đọc và biết tất các kinh nghiệm mình hoặc ai đó đã viết ra, bạn vẫn phải trải qua nó để hiểu nó 😬

Thinkstock

HackerMeo

Written by

HackerMeo

single, unemployed engineer, living in Hanoi, a member of homietech.net, love to build products users love.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade