THE 33 STRATEGIES OF WAR by Robert Greene / Chapter list

CHIẾN TRANH HƯỚNG NỘI

  1. Tuyên chiến với kẻ thù
  2. Đừng chiến đấu cuộc chiến vừa qua
  3. Giữa những sự kiện rối loạn, đừng đánh mất sự minh mẫn
  4. Tạo một ý thức về sự khẩn cấp và tuyệt vọng

CHIẾN TRANH CÓ TỔ CHỨC

5. Tránh những cái bẫy của tư duy theo nhóm

6. Phân tán các lực lượng

7. Chuyển cuộc chiến của bạn thành một cuộc thập tự chinh

CHIẾN TRANH PHÒNG NGỰ

8. Chọn lựa trận chiến một cách cẩn thận

9. Xoay chuyển cục diện

10. Tạo ra một vẻ ngoài có tính chất đe dọa

11. Đổi không gian lấy thời giangian

CHIẾN TRANH CÔNG KÍCH

12. Thua trong những trận đánh nhưng thắngthắng trong cuộc chiến tranh

13. Nhận biết kẻ thù

14. Áp đảo sự cưỡng kháng với tốc độ và sự đột ngột

15. Kiểm soát động lực

16. Tấn công vào nơi dễ tổn thương của kẻ thù

17. Đánh bại kẻ thù từng phần

18. Chuyển hướng và tấn công vào hông đối thủ

19. Vây bọc quân thù

20. Làm cho kẻ thù suy yếu

21. Đàm phán trong khi tiến tới

22. Biết cách kết thúc

THỰC HIỆN CHIẾN TRANH

23. Dệt một mạng không đường nối giữa sự thật và hư cấu

24. Chọn tuyến đường ít kì vọng nhất

25. Chiếm lĩnh vùng đất cao đạo đức

26. Không cho kẻ thù nhận thấy mục tiêu

27. làm ra vẻ như đang hoạt động cho lợi ích của người khác trong lúc tăng cường cho các lợi ích của chính mình

28. Trao cho địch thủ đủ dây thừng để họ tự treo cổ

29. Cắn từng miếng nhỏnhỏ

30. Thâm nhập vào tâm trí kẻ thù

31. Hủy diệt từ bên trong

32. Thống trị trong khi tỏ vẻ phục tùng

33. Gieo rắc tình trạng phập phồng sợ hãi thông qua các hành động khủng bố

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.