In addition to daily Mining Income, Mining City also provides Members commissions paid in BTC or BTCV through the Mining Cty Compensation plan. The commissions are generated through the referral system and are based around the Binary Tree and the Team Tree.

More: How to buy Bitcoin Vault Mining Plans

The size of Commissions for the referral system varies based on Members’ performance, where the better they perform, the greater the Commissions that they can receive. Mining Cty Compensation Plan commissions are received based on the following criteria:

  • Rank
  • Team Tree structure
  • Binary Tree structure

These points will be explained in detail below.

Mining City Binary Tree

More: How Does Mining City Binary Tree Work

The Binary Tree is a…


In this article I will be the most intuitive example of Mining City Binary Tree Commission policy. Besides earning from Coin Mining, this will be a great passive income for those who know how to capture. If you’re ready then let’s get started!

More: New 2020 Mining City Compensation Plan

What is Mining City Binary Tree?

The Binary Tree is a 2–leg tree, where each position has a left and right position. Only your Referrer can position you into the Binary Tree after you purchase a Mining Plan. …


Minging City FAQ

Minging City FAQ- You can find most of the questions related to the project here. List the questions below, if you do not meet your requirements, please contact us directly here

WHAT ARE THE AVAILABLE PAYMENT METHODS?

To finalize the order of the selected plan, you can choose from three payment methods we offer:

  1. Scan the QR Code
    You can scan this code to open the payment in your wallet. Your wallet will lock in with the correct receiving Bitcoin address and sending amount. Then make the payment.
  2. Send the Payment Manually You can copy the wallet address displayed in the payment window and process the…


Mua gói đào Mining City bằng ví Blockchain.com

Như chúng tôi đã đề cập, để hoàn thành giao dịch mua gói đào minigcity nhanh chóng, bạn cần chuyển BTC từ ví Blockchain.com khi mua. Nếu bạn chưa biết cách đăng ký ví tại Blockchain.com thì có thể làm theo hướng dẫn sau đây:

Link Đăng ký tài khoản Mining City

Đăng ký tài khoản Blockchain.com

Truy cập vào https://www.blockchain.com/

Click vào “Get a Free Wallet” để tạo ví. Tiếp theo bạn nhập “email” “mật khẩu” rồi chọn “Tôi đã đọc và đồng ý…” để tạo tài khoản


If you are wondering about how to join the Mining City project, this article is for you. We will provide specific steps to help you easily join the world’s largest coin digging community.

If you are not sure about mining city, find out here: Investing in Mining City, what do you get?

How to join mining city?

First you need to have an account at Mining City, the account registration is extremely simple. Go directly to Miningcity.com or Click the following link to register: https://me.miningcity.com/register

You enter the following information to complete the registration process:

* Referrer: input your referral. You need to enter the name of the introducer and will also assist you in the investment process, building a membership system at Mining…


What is Mining City? Evaluation of the latest MiningCity project

MiningCity.com — a project that is quite high in the FOMO community . In today’s article, join Mining City Team to find out what Mining City is and review the overview of this project.

Register: http://bit.ly/miningcityteam

What is Mining City?

MiningCity is a Bitcoin mining project , in other words people will invest in digging machines to earn bitcoin daily, then you can hoard or trade for profit.

The role of investors in Mining City project is: Investment in pure interest (retail investors) or Building a business system (for…


Nếu bạn đang thắc mắc về cách tham gia Mining City thì bài viết này dành cho bạn. Chúng tôi sẽ hướng dẫn những bước cụ thể giúp bạn dễ dàng tham gia cộng đồng đào coin lớn nhất thế giới này.

Nếu bạn chưa rõ về mining city, tìm hiểu tại đây: Đầu tư vào Mining City, bạn được gì?

Đăng ký tài khoản Miningcity

Đầu tiên bạn cần có một tài khoản tại Mining City, việc đăng ký tài khoản là vô cùng đơn giản. Truy cập trực tiếp vào Miningcity.com hoặc Click vào link sau để đăng ký: https://me.miningcity.com/referral-register/miningcityteam

Bạn nhập những thông tin sau để hoàn tất quá trình đăng ký:

*Referrer: tên người giới thiệu. Bạn cần nhập tên người giới thiệu và cũng sẽ là người hỗ trợ bạn trong quá trình đầu tư, xây dựng hệ thống thành viên tại Mining City. Bạn có thể chọn tên bất kỳ thành viên nào, tuy nhiên khi trở thành thành viên…


Mining City là gì? Mining city là một dự án khai thác Bitcoin, hay nói cách khác là mọi người sẽ đầu tư mua máy đào nhằm kiếm được Bitcoin hằng ngày. Mining City sẽ cung cấp thiết bị khai thác, công nghệ và chăm sóc bảo trì nhằm nâng cao hiệu suất đào Bitcoin và đồng thời giúp nhà đầu tư giảm thiểu chi phí quản lý.

Ngoài thu nhập khai thác, Mining City có kế hoạch trả hoa hồng dựa trên giới thiệu có thể mang lại lợi nhuận rất cao. …

MININGCITYTEAM.COM

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store