ประมาณนี้ ครับ
apiwat saengnon
1

ผิดตรงนี้ครับ Route::controller

Route ไม่มี method controller ครับ ต้องระบุ http verb ที่ต้องการครับ เช่น

Route::get, Router::post

ลองดูเพิ่มเติมได้ที่ https://laravel.com/docs/5.5/routing#basic-routing ครับ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.