Có nên mua xe trong tháng cô hồn 2017?

Tháng hồn ma tháng 7 âm lịch biết đến trong tháng của ma đói. Còn trong phật giáo thì tháng 7 là tháng có lễ lễ báo hiếu Vu Lan, một ngày lễ để các con các cháu tỏ lòng tôn kính đến ông cha.

1, Tháng bảy âm lịch tháng cô hồn có nên tậu xe máy .

- Nói đến tháng 7 cô hồn dân kinh doanh rất sợ ảnh hưởng xấu đến việc đang buôn bán. Dân gian vẫn quan niệm, các vong linh khi được trở về sẽ quẫy nhiễu. Do vậy nếu quý bạn làm những việc quan trọng như làm nhà, tậu xe… Đều phải kiêng kỵ hoặc phải chọn ngày đẹp để mua. Quý vị có thể xem thêm xem giờ hoàng đạo ngày mai trước khi quý vị làm công việc gì để tránh bị tai họa.

2, Tháng bảy cô hồn mua xe được thì phải chọn ngày nào đẹp để mua?

- Xe ô tô xe máy là số tiền rất lớn phải bỏ ra để mua. Với người khác đây còn là phương tiện kiếm cơm, buôn bán kiếm ra tiền. Vì vậy việc người Á Đông thường xem ngày tốt mua xe ô tô trong tháng bảy cô hồn này. Nếu quý bạn đang có mong muốn mua xe trong tháng bảy cần chú ý chọn ngày tốt tháng cô hồn để tiến hành mua xe cũng như công việc quan trọng khác như xem ngày đặt cọc mua nhà 2017 giúp mọi việc đều thuận lợi.

Chúc quý bạn chọn được ngày đẹp mua xe ô tô, chọn được ngày hoàng đạo để làm các công việc quan trọng, hay chọn được ngày tốt mua nhà trong tháng bảy âm lịch tháng cô hồn này.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.