Instagram afegeix la opció de fer Zoom a les fotos

Finalment Instagram ha afegit la opció més bàsica que inclou qualsevol aplicació de fotografia: el zoom.

https://www.instagram.com/p/BJxv5WthYas/

Amb aquesta nova funció, els usuaris podran “pessigar” la pantalla per tal de veure en gran les fotos dins d’aquesta xarxa social.

En els últims temps temps, han anat afegint noves funcionalitats i aplicant canvis a la plataforma: fent canvis a l’API, afegint Instagram Stories (el sistema tipus SnapChat), …

Amb quina cosa nova ens sorprendran ara?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.