22 Ağustos Gecesi Yaşanan Uykusuzluk
ezgi
13155

Okudum, anlayacak ya da anlam verecek hiç bir elle tutulur bir şey göremedim. Tamamen uydurma, tamamen “mantık” ve “bilim” dışı hurafeler. İsminizi hak etmenize destekte olacak bir makale paylaşayım. https://en.wikipedia.org/wiki/Barnum_effect

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.