Strategie oslabení sabotérů

Miroslav Holec
Jan 13 · 3 min read

Motivace

Každý člověk tíhne k jedné ze tří motivací:

 1. Přijetí: potřeba udělat na ostatní dobrý dojem a udržet si ho, být přijímán a získat náklonost
 2. Bezpečí: potřeba ovládat životní úzkosti a zbavit se jich, nebo je redukovat na minimum

Osobní styl

Abychom naplnili naše potřeby a motivaci, jednáme podle jednoho z následujících stylů:

 1. Zasloužit si: pracujeme tvrdě, abychom si potřeby nezávislosti, přijetí či bezpečí zasloužili… tento typ je opakem náročného prosazení se
 2. Vyhnout se: odvedeme sebe či vlastní pozornost od aktivit, myšlenek, pocitů či ostatních lidí, abychom mohli své potřeby nezávislosti, přijetí či bezpečí uspokojit

Kombinace

 • hyperúspěšný = přijetí / prosadit se
 • vedoucí = nezávislost / prosadit se
 • puntičkář = nezávislost / zasloužit si
 • hyperracionální = bezpečí / vyhnout se

Soudce — šéf sabotérů

Posuzování sebe sama. Vyvolává pocit a myšlenku, že v tom co děláme nejsme tak dobří, jak bychom chtěli. Ohromují nás výsledky a úspěchy druhých než naše vlastní. Většina úspěšných lidí je mučena svými soudci, avšak navenek to nedávají najevo. Nejvíce nás limituje soudcovo tvrzení, že si jako lidé nezasluhujeme být respektováni a milováni jen za to, jací jsme.

Posuzování a usuzování

Úsudek se zaměřuje na věci takové, jaké jsou. Uvědomíme si například, že pravidelným opožděním platby nájmu nám může vzniknout problém. Můžeme aktivovat mudrce a požádat ho, aby nám poradil. Pokud se vklidu zjišťuje, co se nepovedlo s cílem něco změnit, jedná se o usuzování. Pokud se ale cítíme naštvaní, zklamaní a odmítaví, soudíme.

  Miroslav Holec

  Written by

  Jsem konzultant a software architekt na volné noze. Na této stránce si vedu čtenářský deník.

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade