Zkušenosti s účtem Revolut — stojí to za to?

Miroslav Holec
Jul 15 · 6 min read

První kroky s Revolutem

Dobití karty

Měnové účty

Výběr z bankomatů

O čem se moc nepíše aneb temná zákoutí Revolutu

Kurzy nejsou vždy výhodné

Někdy platby nefungují

Bezpečnost

Měsíční / roční transakční limit

Nebezmezné dobíjení

Update 27.6. — Nečekaná konverze online

Update 2.7. — Další nečekané konverze — ATM

Závěr

Založení účtu zdarma ⇗

Miroslav Holec

Written by

Jsem konzultant a software architekt na volné noze. Na této stránce si vedu čtenářský deník.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade