Транспортна схема на София
Stoian Stoianov
52634

Поздравления за колосалния труд. За да може да бъде наистина полезен той трябва да се свърже със съвременните методи за навигация като Google Maps; Here Maps и т.н. Не може в 2017 г. да няма карта с маршрутите и разписанията на градския транспорт в София която да е прехвърлена в Google Maps.

Почти навсякъде в Европа можеш за няколко секунди да си направиш маршрут от една точка до друга точка на града включващ няколко вида градски транспорт + пешеходното разстояние между тях. Google дори ви съобщава кога трябва да дойде следващия трамвай и всичко това в реално време.

По отношение на туристите мога да кажа следното навсякъде където градския транспорт е в Google Maps го използвам като предварително свалям маршрута където намеря безплатен Wi-Fi.

Искрено се надявам вашите усилия да помогнат за да може всеки (дори и туриста) да може да се придвижи от Всяка една точка в София до друга само с 3 клика.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.