якщо бути точним то складнішої структури і часто з нелінійними трансформаціями, “несколько” досить…
Dmytro Voloshyn
21

Ну пост не для спеціалістів, я все дуже спрощував:)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.