Зображення тижня: бігборд в Донецьку

Демонічний приклад викрадення комемораційних гасел (Донецьк, жовтень 2016 року).

Фото: novosti.dn.ua.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.