Кожен божий день

На Майдані посеред євробаченнєвого бедламу стоїть стенд Українського кризового медіа-центру.

Червоні фігурки — це убиті українські солдати, сині — поранені.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.