Redeseño HA! (Parte 4 — A cor)

Automatizando a comprobación de cores

O script mostra todos os casos problemáticos atopados, xunto coa ligazón para ver a páxina en HA! e o resultado na calculadora de Lea Verou.
Ademáis de disfrutar da indudable calidade do cadro, agora tamén se pode disfrutar da calidade do texto.
A maioría da xente podería ler sen problema o texto da esquerda, pero o da dereita será máis cómodo e lexible para máis persoas.
O fondo branco fai a páxina máis limpa e disimula os bordos brancos da imaxe.
Aínda que había boa intención na escolla inicial (esquerda), cun tono tirando máis a maxenta consíguese un mellor resultado.

A guinda do pastel

650 obras, 650 favicons distintos

--

--

--

I design and build websites

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Oscar Otero

Oscar Otero

I design and build websites

More from Medium

MODERN DAY UI.UX DESIGN AND SOLUTIONS TO IT’S CHALLANGES.

What Makes Motion UI an Emerging Web Development Trend?

Re-Design Website PT Indah Karya (Persero)

Google’s Intentionality About Design