Redeseño HA! (Parte 5 — Artigos)

Unha pequena reflexión previa

Redeseño de artigos

  • A tipografía segue sendo a mesma (Solitas e Archia), tal como se definiu para toda a web. E os tamaños e medidas igual
  • Existe unha estrutura de contidos similar. Cada artigo ten un título e subtítulo, un autor e pode estar etiquetado.
  • Tamén existen recursos comúns como carruseis para amosar unha serie de imaxes, seccións destacadas con outros fondos, etc.
O artigo Freud y Schiele orixinal (esquerda). No redeseño (dereita) aproveitei a temática da sexualidade e psicoloxía para xogar coa fusión do texto e da imaxe de fondo, para representar o profundo, o oculto e o prohibido.
Que mellores cores que vermello e negro para un artigo sobre unha exposición nazi? O novo deseño, ademais usa un layout de dúas columnas, mantendo o título sempre visible aínda que se faga scroll.
No deseño antigo, todo o contido estaba nunha única columna e as imaxes unhas debaixo das outras. No novo deseño as imaxes que vaian seguidas agrúpanse automaticamente en carruseis horizontais, o que fai a páxina máis curta e fácil de escanear. Un exemplo son os retratos de Gericault
Hai artigos que son basicamente listaxes de cousas. Aquí vemos dous exemplos redeseñados, un sobre portadas de discos que usan obras de arte e outro sobre cinema biográfico de artistas. O deseño orixinal amosaba todo este contido de corrido nunha única columna.
Outros artigos están compostos dun grande número de imaxes intercaladas con textos. Neste caso a xeración de carruseles e a distribución das imaxes crea, baixo o meu punto de vista, interesantes composicións.

--

--

--

I design and build websites

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Oscar Otero

Oscar Otero

I design and build websites

More from Medium

Basic CRUD Operations in MongoDB

Clean Code —How to Make Your Code More Maintainable

Head First Java Book(1–5 Chapter)- Summarize

My journey with Hackathons.