Redeseño HA! (Parte 6 — Artistas e navegación)

Páxina de artista antes e despois. Non só se distribúen mellor os contidos e os espazos en branco, senón que se inclúe máis información como artistas relacionados ou o uso da liña temporal para amosar as obras ordeadas cronoloxicamente.
Tamén houbo que ter en conta que non todos os artistas dispoñen de biografía ou de obras, polo que se crearon layouts alternativos para estes casos, onde os artistas relacionados aparecen debaixo do título, onde debería estar a biografía.

Listaxe de artistas

O máis popular

O ranking dos artistas máis populares neste momento. Desgraciadamente só unha muller no medio de tanto machirulo.
A columna de filtros da esquerda permite diferentes combinacións

Por que non facer o mesmo coas obras?

Listaxe coas obras máis vistas nas últimas 24 horas
Unha vez que entramos na listaxe de obras completa, vemos os filtros ao lado. Existen moitos máis filtros para obras que para artistas, como o museo ou o autor do texto. Neste exemplo filtramos por todas as obras realizadas por mulleres.

Páxinas intermedias de navegación

Páxina da etiqueta “Bronce”, que mostra as 6 primeiras obras e os artistas con esa etiqueta.
A páxina do país “Suíza”, que contén obras, artistas e museos suízos. Ademáis vai acompañada dun mapa onde se ven os museos xeolocalizados
Páxina dun museo, neste caso o Guggenheim de Nova York, con obras e outros museos da mesma cidade.
Páxina dunha técnica, neste caso acrílico. Tamén se inclúe unha imaxe representativa da técnica, xunto con seis obras aleatorias.
Páxina dun movemento artístico (Romanticismo), con imaxe representativa, descripción…
…e na parte inferior obras e artistas representativos deste movemento.

--

--

I design and build websites

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store