Redeseño HA! (Parte 7 — Rompendo algunhas regras)

U-lo menú?

Na esquerda, vese o deseño actual, onde hai un menú superior ao lado do buscador. No redeseño da dereita, decidín arriscar mostrando unha navegación minimalista a máis non poder: logo e buscador. Punto.

Está no buscador?

Facendo foco no buscador, desplegase o menú de opcións xunto coas buscas máis recentes. Este é o que se lle chama un momento “wow”, aínda que pode que para algúns non pase de “bah”.

E o logo?

Promovendo a navegación

Exemplo de transición entre as diferentes páxinas para mellorar a percepción de rapidez. Podes experimentalo no teu navegador visitando a páxina https://v2.historia-arte.com/

--

--

--

I design and build websites

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Oscar Otero

Oscar Otero

I design and build websites

More from Medium

fxOpen(Vocesferales) ; //📔#2

NMH food system requires demanding manual labor

Installation of Red Hat OpenShift Local (formerly RedHat CodeReady Containers) On Windows 10…

CS373 Spring 2022: Anish Roy