Bilinmeyen

Bu gece acıtasyonların bütün kalbimi sardığı gecelerden.Hiçbir zaman aşk hakkında yazmadığımı ve okumadığımı fark ettim.Sanki yabancılığı konusunda bir çok fikir ve hissiyata sahipmiş gibi…Bir çok Aşk tanımı içerisinde yetişirsiniz hepsi kimliklere ait algısal betimlemerden ibaret bir olguyu vurgularken deneyim dediğimiz olay bu sirkülasyona dahil olduğunda bütün kuram ve tezlerin buharlaşmasıyla karşı karşıya kalırız.Ben hala aşk-ı yaşıyor muyum bilmiyorum.Farkında olduğum büyük bir kesit var….kalp atışlarımın ve sindirim sistemimin işleyişinin tamamen sapıtması.Tuhaf…kelimeler sanki hala birinin zeka algısı üzerinden yürütülüyormuş gibi birbirinin arkasına saklanıp HAYDİ BU KONUDAN HİÇ BAHSETMEYELİM demek istiyor.

APTALCAYDI

Bu konudan bahsetmeyelim

https://www.youtube.com/watch?v=jSneYMidY-k

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.