Marsel Izmaylov

President and co-founder of IFK Hotel Management.

Marsel Izmaylov