ဒီလိုစာေရးတာကို ေစာေစာကတည္းကစခဲ့ရင္ ေတာေတာ ေကာင္းမွာပဲ…အခိ်န္ယူၿပီး စဥ္းစားစရာေတြ နည္းတာမွမဟုတ္ပဲ။ ထားပါေတာ့။ စကာေျပာရင္ အမွားပါသေလာက္ စာေရးရင္အမွားပါမွာ ေၾကာက္တဲ့လူဆိုေတာ့ မေရးမိမေရးမိနဲ႔ မေရးျဖစ္တာလဲပါမယ္။

ေရးခ်င္တဲ့အေၾကာင္းေတြကေတာ့စံုေနတာပဲ။ အေနာက္ႏိုင္ငံမွာ ပညာသင္ေနတဲ့ အေတြ႕အၾကဳ ကေတာ့ ပထမ၊ သင္ယူေနတဲ့စာေတြကိုမွ်ေဝခ်င္တာက ဒုတိယ၊ ေနာက္ဆံုး အေရးခ်င္ဆံုးကေတာ့ လတ္တေလာ သတင္းေတြကို သံုးသပ္တာပါပဲ။ အဲဒီေနာက္ဆံုး အေၾကာင္းအရာကေတာ့ ေရးရင္ လူမုန္းမ်ားမယ္ ထင္တယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ မသံုးသပ္ရဲ၊ မတင္ျပရဲရင္. ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခြင့္လည္းရမွာ မဟုတါဘူး။ ဒီေတာ့ ေရးပါမယ္။

(ႀကိဳက္ရင္ 💚 ေလးကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။ ဒီလိုဆိုရင္ သင့္ရဲ႕သူငယ္ခ်င္းေတြလည္း ဂ်ဴးလိယက္ေရးထားတာ ကိုျမင္ပါလိမ့္မယ္။ 🙂)

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Juliet>1’s story.