ေတြးရင္း ေရးရင္း…. 😊😀

အခုအခိ်န္ဆို အလုပ္ရွာတာနဲ႔ ဘာနဲ႔ညာနဲ႔ ဆိုေတာ့ ပင္ပန္းတာေပါ့။ 😭😭 ဒါမယ့္ေလ အဲဒါကိုႀကိဳက္တယ္။ ဒီလို ပူပင္တာေတြက တကယ္ဆိုရင္ လိုခ်င္ တာရွိလို႔ ျဖစ္လာတာ။ ဂ်ဴးသာ ဘာကိုမွ မမက္ဘူး၊ စိတ္မဝင္စားဘူးဆိုရင္ ေတာေတာပ်င္းဖို႔ေကာင္းမွာဘဲ။ ဟဟဟဟ

Like what you read? Give Juliet>1 a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.