MKB Krachtcentrale
Oct 1, 2015 · 2 min read

Koekjesbakkerij Veldt uit Veenendaal van ondernemer Kees Pater is op 3 november 2011, tijdens de Energiedag in Arnhem gekozen tot het slimste bedrijf van Nederland in 2011. “Het bedrijf verdient niet de titel, de medewerkers hebben het verdiend. Zij hebben de regie in eigen hand genomen en daar ben ik apetrots op!” riep Pater na de bekendmaking.

Koekjesbakkerij Veldt heeft een aanzienlijke groei doorgemaakt: het aantal vaste medewerkers steeg tot 25 en de omzet is verdrievoudigd. Volgens de ondernemer komt dit vooral door het meedenken van medewerkers en doordat ze zelf in innovatieteams de oplossing regisseren. De Koekenbakkers werden in dit proces bijgestaan door Fernand Bosman, Puuur Resultant. De MKB Krachtcentrale heeft veelvuldig contact gehad met Fernand en gezien dat hij van groot belang is geweest voor het succes van het programma ‘Regie in eigen hand’ dat de transformatie van de koekjesbakkerij tot stand bracht. Felicitaties zijn dus ook voor Fernand.

Pater: “Degenen die het verschil gaan maken hier in de komende jaren, zijn de mensen achter de koekjes. Het is een genot om te zien hoe de mensen groeien, hoe ze opstaan in het bedrijf.” De MKB Krachtcentrale voor de tweede keer de wedstrijd het Slimste Bedrijf. Tijdens de finale kregen de bezoekers van de Energiedag op het industriepark Kleefse Waard in Arnhem de mogelijkheid uit vier voorgeselecteerde organisaties de favoriet te kiezen. Koekjesbakkerij Veldt behaalde veruit de meeste stemmen. In de finale stonden ook Liftintermediair uit Moordrecht, Bosch Scharnieren uit Doetinchem en Webdesigning uit Nijmegen.

Ingrediënten voor succes

De jury beoordeelde alle inzendingen op onderdelen als leiderschap, flexibilisering, zeggenschap van medewerkers en benutting van talent en vakmanschap nomineerden vier bedrijven. Deze jury bestond uit Jan Bommerez, Olga Plokhooij, Jan van Setten en Axel Jansen van Jazo Zevenaar, het slimste bedrijf van 2010. De jury werd voorgezeten door Hans Biesheuvel, voorzitter van MKB-Nederland. Biesheuvel: “MKB-Nederland staat voor alle ondernemers in Nederland. We benadrukken graag de ‘bakker om de hoek’ of de kleine bouwondernemer, want juist daar kunnen innovaties en slimmer werken het verschil maken. Medewerkers betrekken, hun talenten gebruiken en deze ontwikkelen, leiden tot een hogere arbeidsproductiviteit, omzet en winst. Slim werken is voor elke mkb-er een ingrediënt voor succes!”

Meer weten?

Kom leren over regie in eigen hand van Kees Pater tijdens het MKB Krachtcentrale LIVE event voor praktische inspiratie!

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade