Hiro SHINOHARA

iAm Hiro SHINOHARA. Entrepreneur, hacker, otaku.

Hiro SHINOHARA