(m’n lange reactie is door Medium naar /dev/null gestuurd — waarom, o waarom, wil medium een…
Leon P. Kuunders
12

Jammer van je lange reactie! Een BSN is inderdaad betekenisloos, gegevens van een persoon kan je er betrouwbaar mee vinden. Het zegt niets over de identiteit of de controle daarvan. Voor gebruik van het BSN schrijft de wet ook een goede controle van de identiteit van een persoon in kwestie voor.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.