Coaching i motywacja z internetu
Paweł Lipiec
92

Kto ma rację? Można podejść do tego dialektycznie: Aby odnieść sukces, musisz dostosować się do otoczenia, które powinno wtedy dostosować się do ciebie. W sumie to nawet stary Newton powiedział w 3. zasadzie dynamiki.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.