มดเอ็กซ์ชวนกินชวนเที่ยว :

มาแนะนำมารยาทในการแช่ออนเซ็น

1.ห้ามสวมใส่ชุดว่ายน้ำลงแช่ในบ่อออนเซ็น

2.ชำระร่างกายที่สถานที่ชำระ อย่าล้างด้วยน้ำร้อนในบ่อแช่ออนเซ็น

3.ล้างฟองสบู่ออกให้หมดก่อนที่จะเข้าลงแช่ในบ่อออนเซ็น

4.อย่าใส่ผ้าขนหนูในบ่อแช่ออนเซ็น

5.รวบผมที่ยาว เพื่อไม่ให้ตกลงในบ่อแช่ออนเซ็น

6.แม้น้ำในบ่อแช่ออนเซ็นจะร้อน ไม่ควรจะปรับลดด้วยน้ำโดยพลการ

7.เพื่อป้องกันอาการหน้ามืด ลองใช้ผ้าขนหนูเย็นวางบนศีรษะระหว่างแช่ออนเซ็น

Cr.รูปภาพทริปท่องเที่ยว Takaragawa Onsen

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.