နေရင်းထိုင်ရင်းနဲ့ နိုင်ငံမဲ့ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။

နေရင်းထိုင်ရင်းနဲ့ အိမ်ယာမဲ့ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။

နေရင်းထိုင်ရင်းနဲ့ တရားမဝင် တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.