Naprawdę świetny tekst, od razu pojawia się małe marzenie, pracować właśnie w takim miejscu. ;)
Jakub Zomerfeld
1

Dziękuję! Dokładnie, chce się pracować a nawet żyć, bo od niedawna wynajmują też mieszkania w pakiecie - luksusowy Disneyland/Orwell od rana do nocy ;)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.