Τρία κεριά

Άναψα τρία κεριά.

Το αγιάζι δεν τα άφηνε σε ησυχία.

Πάλεψα πολύ με το βοριά.

Άναβα το ένα, έσβηνε τ’ άλλο.

Άναψα όμως και τα τρία.

Έλιωναν σιγά σιγά.

Πρώτα το ένα, μετά τ’ άλλο.

Το τελευταίο το φύσηξες εσύ

κι η βροχή μούσκεψε τα σπίρτα.

Άραγε θα δω το κάτι μέσα στο σκοτάδι;

Ίσως η γάτα μας εύρει πρώτη.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Zetta Kappa’s story.