Odkud prosím máte ta úžasná razítka? :-)
Markét Kuzebauchová
11

Dobrý den Markét, část je z nemravka.cz a pak také paperoamo.cz 👌🏼

Like what you read? Give Momenteeczech a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.