Kaj prinaša drugi MoneyRebel mejnik?

MoneyRebel SI
Aug 23, 2018 · 3 min read
Image for post
Image for post

MoneyRebel je uspešno pod streho spravil razvoj prvega mejnika platforme, trenutno pa se konkretno posvečamo dosegu drugega mejnika, razvoju finančne platforme za svetovalce.

“Gradimo celovito finančno svetovalno platformo, ki bo celoten svetovalni proces združila pod eno streho. Funkcionalnosti kot so priključevanje strank, kreiranje portfelja, uravnoteženje, spremljanje in poročanje, bodo na voljo vsem finančnim svetovalcem na naši MR svetovalni platformi. Za vsako funkcijo bomo svetovalcem ponudili možnost uporabe vrednotenja, ki so plod našega znanja, lahko pa se bodo odločili za uporabo lastnih parametrov in vrednosti, prilagojenih njihovim obstoječim procesom,” pravi Gregor Pipan, projektni vodja, odgovoren za pripravo specifikacije MoneyRebel svetovalnih orodij.

Sprehodimo se torej skozi prihajajoča orodja za finančne svetovalce, ki bodo na voljo v Mejniku 2.

Spoznavanje stranke

Da je prvo srečanje s stranko eden najpomembnejših korakov pri vzpostavljanju dolgoročnega odnosa, ve vsak finančni svetovalec. Razkrivanje osebnih finančnih potreb, osebnih financ in celotne življenjske situacije, kaže na najglobljo raven zaupanja, ki jo stranka razvije s svojim finančnim svetovalcem. Zato je izredno pomembno, da finančni svetovalec korektno upravlja s pričakovanji svoje stranke in jo ustrezno ozavešča o morebitnih tveganjih, ki bi lahko nastala na poti do izpolnjevanja njenih finančnih ciljev.

“Razvijamo tudi vprašalnik (skladno z MIFID II), ki bo finančnim svetovalcem omogočil določitev tolerančnega tveganja stranke, njihovo zmožnost tveganja glede na posamezen naložbeni cilj in prepoznavo vrzeli pri njihovem razumevanju le-teh. Finančni svetovalci bodo lahko na platformi zgradili tudi svoje lastne vprašalnike in uporabljali svoj sistem vrednotenja odgovorov strank,” napoveduje Gregor Pipan.

Razporeditev sredstev

Finančni svetovalci bodo na podlagi izpolnjenih vprašalnikov izbrali profil tveganja za svoje stranke in jim dodelili najustreznejši portfelj. Lahko pa uporabijo tudi privzete dodeljene vrednosti. Funkcionalnost bo omogočala tudi, da svetovalci svojim strankam prikažejo, kako razmerje med pričakovanim donosom in tveganjem, vpliva na verjetnost, da dosežejo svoje naložbene cilje. Prikazana bo tako pot, ki jo je potrebno prehoditi do dneva izplačila, pa vse do alarmov, če gibanje portfelja ne bo skladno s pričakovanji. Prav tako bo funkcija omogočala izračun in predlog načina, kako se vrniti na pot, ki pelje do izpolnitve strankinih investicijskih ciljev.

Svetovalci bodo lahko uporabljali tako standardiziran, kot tudi personaliziran model portfelja. Imeli bodo možnost nastavitev svojega načina razdelitve sredstev. “Funkcionalnost bo vključevala opozarjanje, vezano na ciljno strukturo — uravnoteženje, kako ostati na pravi poti in individualne varnostne premike. Svetovalci bodo imeli vpogled v davčni učinek uravnoteženja ali prerazporeditve sredstev. Dobro obveščeni bodo lahko sprejemali najboljše odločitve ob kompromisu med razporeditvijo sredstev in davčno učinkovitostjo,” dodaja Pipan.

Na voljo bo tudi poseben pokojninski kalkulator, ki bo ocenil pokojninsko vrzel posamezne stranke. S pomočjo varčevalnega kalkulatorja, integriranega v funkcijo razporeditve sredstev bo tako svetovalec lahko stranki predlagal najboljši način za zapolnitev vrzeli.

Predloge za načrtovanje in letno poročilo

Svetovalcem bomo zagotovili standardizirane predloge za načrtovanje, ki jim bodo olajšale njihove procese in prihranile čas. Funkcionalnost letnega poročila pa bo omogočila, da le-ta ustvarjajo samodejno, s prikazi, ki bodo razumljivi tudi strankam.

Davčna optimizacija

Ne le, da bodo svetovalci videli davčni učinek na želene transakcije, imeli bodo tudi možnost zmanjševanja davčnih izgub. Ta funkcionalnost bo bistveno zmanjšala potreben čas, ki ga svetovalec nameni danes. Tako se bo svetovalec res lahko osredotočil na vsebino, kar je tudi tisto, kar stranki daje največjo dodano vrednost.

“Ustvarjanje mednarodne skupnosti finančnih svetovalcev prinaša veliko priložnosti za vse. Svetovalci se bodo lahko med seboj povezovali in nudili svojim stankam celovitejšo storitev, stranke, bodo lahko ocenjevale njihove storitve. Že v mejniku 1 smo namreč razvili kompleksen algoritem za ocenjevanje svetovalcev, ki bo na voljo na naši platformi. In stranke ne bodo več tavale v nevednosti in upale, da bodo izbrale zase primernega svetovalca. Odločitev bodo namreč lahko sprejele na podlagi ocen že obstoječih strank” napoveduje Gregor Pipan.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Več o MoneyRebel: www.moneyrebel.io
Telegram:
https://t.me/moneyrebel
Facebook:
https://www.facebook.com/moneyrebel/
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/moneyrebel
Twitter:
https://twitter.com/moneyrebelteam
Reddit:
https://www.reddit.com/r/moneyrebel/

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store