Leden je změna.

Číslo má jedna.

“Začala jsem cvičit a zdravě jíst.”

“Přestala jsem po 10 letech kouřit, což mi přijde jako mega úspěch.”

“Už nekoukám na Poslední prázdniny. V prosinci 2016 jsem koukala beze srandy denně alespoň dvakrát.”

Hezky si vařím , kukájda!

Jsme nová kapela.

Vyrábím Raw tyčinky a jedu si Young living oleje.

Uklízím v kavárně, pomáhám ve zdrávce a maluju!

Dneska jsme si udělali s Markét good food day ❤
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.