ວິທີໂພສ ຂໍ້ຄວາມ wordpress

ຫຼັງຈາກຕິດຕັ້ງ wordpress ແລະ xapp ແລ້ວ

ໍກໍ່ມາເລີມໂພດຂໍ້ຄວາມກັນເລີຍ

ໄປທີ localhost/wordpress/wp-admin

ໄປທີ່ post and add new

ກົກເລືອກຮູບທີ່ຕ້ອງການໂພດ

ຈາກນັ້ນກົດ insert in to post

ກົດ Publish ຖ້າກົດແລ້ວກໍ່ຈະຂຽນວ່າ Update ສະແດງວ່າໂພດສຳເລັດແລ້ວ ກັບໄປກວດທີ່ ຫນ້າຫຼັກ ຫລືກົດ localhost/wordpress

ຖ້າປະກົດເຫັນໂພດແບບນີ້ຖືວ່າສຳເລັດ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.