“Això no és la vida” CARTA AL MERLÍ BERGERON
Martí Rodríguez Vidal
118

No, precisament la de Merlí ÉS la vida real, una altra cosa és que no ho sàpigues o no ho vulguis veure. Tothom actua en propi benefici, tothom és egoista d’alguna manera o altra, i no és res negatiu. Simplement accepta-ho. Pel que fa a les relacions sexuals, la sèrie explica el que passa al món real. La gent s’embolica i després canvia de parella, sí, i no passa res. La monogàmia és una invenció per mantenir un cert ordre, però en realitat l’ésser humà és polígam per naturalesa! També poses en dubte que 6 de 9 nois de la sèrie tinguin els pares divorciats… Em dona la sensació que ets un ‘noi de casa bé’ que no coneix la realitat del carrer…

Ei, però tranquil, que una cosa en comú sí que tenim. Som periodistes.

Salut!

Like what you read? Give Montserrat Plana a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.