นั่นหัวหน้าหรือค้อน !!?

Photo Credit: https://pixabay.com/en/hammer-screw-shock-violent-895666

“ค้อน” คืออะไร ?
ค้นหาจากวิกิพีเดีย จะพบว่า ค้อน คือ เครื่องมือสำหรับตอกหรือทุบบนวัตถุอื่น เช่น การตอกตะปู การทุบจัดชิ้นส่วนให้เข้ารูป การทุบทำลายวัตถุ แรงกระทบที่เป้าหมายจะมากเพียงใด ขึ้นอยู่กับมวลของค้อนและความเร่งในการตอก เมื่อหวดด้วยความเร่งมาก ๆ แรงที่ได้จากค้อนยิ่งมากตามไปด้วย

“หัวหน้า” เปรียบดั่ง “ค้อน”
ด้วยตำแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบแล้ว ย่อมต้องมีมากกว่าลูกทีมแน่นอน และเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายหรือใกล้ความสำเร็จโดยเร็ว หัวหน้ามักจะต้องกดดันและเร่ง เพียงหวังว่ามันจะเป็นแรงกระตุ้นในการทำงานของลูกทีม เร่งมาก ๆ กดดันมาก ๆ …งานจะได้เสร็จลุล่วงเร็ว ๆ …ไม่รู้ว่าได้ผลไหมนะ ?

“ลูกทีม” เปรียบดั่ง “ตะปู”
ตะปูแต่ละตัว ทำหน้าที่ยึดชิ้นส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้เป็นโครงสร้างตามเป้าหมายและตะปูแต่ละตัวก็คงต้องถูกตอก !! ลูกทีมก็เช่นเดียวกัน ทำหน้าที่รวบรวมชิ้นส่วนงานต่าง ๆ มาประกอบเพื่อให้เป็นผลงานตามเป้าหมายและลูกทีมแต่ละคนก็คงต้องถูกกดดัน !!

“ค้อน” และ “ตะปู” เป็นของคู่กัน
เพื่อให้ได้โครงสร้างตามเป้าหมาย จำเป็นต้องใช้ทั้งค้อนและตะปู มีแค่อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ การจะบรรลุเป้าหมายของงานก็เช่นเดียวกัน ย่อมต้องอาศัยทั้งหัวหน้างานและลูกทีม ร่วมมือกันให้เกิดผลงาน

จงเข้าใจในหน้าที่ของกันและกัน
เมื่อทำงานร่วมกันแล้ว ก็ควรจะเข้าใจในหน้าที่ของกันและกันด้วย หัวหน้าส่วนใหญ่มักถูกมองในแง่ลบ เมื่อต้องเข้าไปกดดันหรือเร่งงาน ส่วนหัวอกลูกทีมใช่ว่าจะไม่ต้องใส่ใจ แต่…เมื่อลูกทีมเปรียบเหมือนตะปู เพื่อให้งานสำเร็จ ตะปูคงต้องยอมถูกตอก ลูกทีมคงต้องยอมถูกกดดัน เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน นั่นก็คือ ความสำเร็จของงาน

ลูกทีมคนไหนบ้างที่ไม่เคยถูกกดดัน ? …มีแต่กดดันมากหรือน้อยเท่านั้นล่ะ

เมื่อหัวหน้าไม่อยากเป็นค้อน และลูกทีมไม่อยากเป็นตะปู
ไม่มีใครชอบที่จะต้องไปคอยเร่งคอยกดดันคนอื่นหรอก และก็ไม่มีใครชอบการถูกเร่งถูกกดดันเช่นกัน ปัจจุบันนี้มีวิธีหรือกระบวนการทำงานที่หลากหลาย เพื่อให้งานสะดวกรวดเร็วและเป็นไปตามเป้าหมายได้มากขึ้น ถ้าเห็นว่ารูปแบบการทำงานปัจจุบันมันไม่บันเทิงใจเท่าไหร่ หัวหน้าหรือลูกทีมก็ควรศึกษาหาแนวทางหรือวิธีการใหม่ ๆ เพื่อนำมาปรับใช้กับกระบวนการทำงานของทีม เมื่อได้หนทางที่เหมาะสม ความเป็นค้อนและตะปูก็อาจจะหายไปก็เป็นได้ ทีนี้ล่ะ บันเทิง ~

Like what you read? Give อิงค์เก้ อากาเป้ a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.